ZOL Psychiatryczno-Geriatryczny

Kierownik
mgr El偶bieta Macura
Nadz贸r lekarski - internisty i psychiatry
Liczba 艂贸偶ek: 32

Zak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy Psychiatryczno-Geriatryczny dzia艂a od sierpnia 2002 roku. W czerwcu 2010 roku Zak艂ad zosta艂 przeniesiony do nowo zaadaptowanych pomieszcze艅.
Pobyt pacjenta ma charakter okresowy - czas pobytu wytyczaj膮 potrzeby zdrowotne. Opiekujemy si臋 przez 24 godziny na dob臋 osobami, kt贸re nie wymagaj膮 hospitalizacji w oddzia艂ach ostrych, a kt贸rych stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim 艣rodowisku domowym.

S膮 to osoby przewlekle chore, niepe艂nosprawne z du偶ymi deficytami w samoopiece i samopiel臋gnacji, kt贸re wymagaj膮 stacjonarnych 艣wiadcze艅 piel臋gniarskich i rehabilitacyjnych. Celem pobytu w Zak艂adzie jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powik艂aniom wynikaj膮cym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnianie ruchowe, zapewnienie bezpiecze艅stwa i opieki, uzyskanie maksymalnej samodzielno艣ci i niezale偶no艣ci, przygotowanie chorego do samoopieki i piel臋gnacji w warunkach domowych.

Zak艂ad zapewnia nast臋puj膮cy zakres 艣wiadcze艅:

 1. us艂ugi zdrowotne:
 2. a) piel臋gnacyjne (wynikaj膮ce z diagnozy piel臋gniarskiej)
  b) rehabilitacyjne ( aktywizacj臋 i rehabilitacj臋 ruchow膮 w podstawowym zakresie)
  c) lecznicze (leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych lek贸w i materia艂贸w, konsultacje specjalistyczne)
  d) diagnostyczne ( w zakresie podstawowych bada艅 laboratoryjnych i radiologicznych) niezb臋dne do monitorowania stanu zdrowia lub interwencji w przypadku zaostrzenia objaw贸w choroby
  e) dietetyczne
  f) w zakresie terapii zaj臋ciowej
  g) w zakresie promocji zdrowia

 3. wsparcie psychologiczne
 4. us艂ugi socjalno opieku艅cze polegaj膮ce na:
 5. a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynno艣ciach 偶yciowych
  b) aktywizacji ruchowej i psychicznej
  c) pomocy w za艂atwianiu spraw osobistych
  d) zapewnieniu dost臋pu do r贸偶nych form pomocy socjalnej

 6. w zwi膮zku z potrzebami bytowymi:
 7. a) zakwaterowanie
  b) wy偶ywienie

 8. us艂ugi wspomagaj膮ce:
 9. a) zapewnienie mo偶liwo艣ci kontaktu z rodzin膮 i bliskimi
  b) umo偶liwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych

Osoba przebywaj膮ca w Zak艂adzie ponosi koszty wy偶ywienia i zakwaterowania. Miesi臋czna op艂ata wynosi 70 procent miesi臋cznego dochodu (emerytury/renty/zasi艂ku socjalnego).
Do zak艂adu nie s膮 przyjmowani pacjenci wymagaj膮cy wykonania specjalistycznych bada艅 diagnostycznych i stosowania specjalistycznych metod terapeutycznych.
Przyj臋cie do Zak艂adu odbywa si臋 na podstawie decyzji wydanej przez Starost臋 Powiatu w Braniewie zgodnie z list膮 os贸b oczekuj膮cych. W pilnych przypadkach pacjenci przyjmowani s膮 poza kolejno艣ci膮.

Pacjent jest informowany o terminie przyj臋cia przez Zak艂ad. Przyj臋cia odbywaj膮 si臋 w godzinach od 8:00 do 14:00. Pacjent lub jego prawny opiekun musi wyrazi膰 pisemn膮 zgod臋 na pobyt w Zak艂adzie i ponoszenie odp艂atno艣ci zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia艂alno艣ci leczniczej
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych
 3. Rozporz膮dzenie MZ z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zak艂ad贸w opieku艅czo-leczniczych i piel臋gnacyjno-opieku艅czych.

Zak艂ad prowadzi kolejk臋 os贸b oczekuj膮cych na udzielane 艣wiadczenie.

Wniosek o wydanie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego PSY
Wa偶ne!!!
1)Do z艂o偶onego wniosku nale偶y doda膰 dokument potwierdzaj膮cy doch贸d